G r e e n l a n d   -  2 0 1 5   

G r e e n l a n d   -  2 0 1 5 

Y a c h t  -  N a s h a c h a t a  I I
  • - Nuussuaq -
  • - Kullorsuaq -
  • - Sabine Oer -
  • - Savissivik -
  • - Maniitsoq -
  • - Parker Snow Bugt -
  • - Torsut -
  • - Kangerdluarssuk -
  • 814 sm sailed