G r e e c e   -  2 0 0 3  

G r e e c e   -  2 0 0 3

Y a c h t  -  C l e o p a t r a
 • - Sounion -
 • - Serifos -
 • - Milos -
 • - Thira -
 • - Katapola -
 • - Kos -
 • - Patmos -
 • - Mikonos -
 • - Tinos -
 • - Rea
 • 605 sm sailed